IMPLEMENTIRANI PROJEKTI

impprojekti

RB NAZIV PROJEKTA DONATOR GLAVNE AKTIVNOSTI PERIOD IMPLEMENTACIJE POSTIGNUTI REZULTATI
1 RPA – Osnivanje Prve političke Akademije u BiH ( RPA) i organizovanje 3 radionice u cilju animiranje romske populacije za izlazak na Izbore Vijeće Evroope Identifikacija i organizovanje treninga za najamanje 20 potencijalnih kandidata -odbornika za općinska vijeća ispred reda nacionalnih manjina . Organizacija 3 radionice: Kakanj Tuzla i Prnjavor u cilju animiranja pripadnika romske populacije sa područja ovih općina za izlazak na Izbore 2016 Juli , august , septembar 2016 20 kandidata Roma /Romkinja se kandidovalo za poziciju odbornika ispred reda nacionalnih manjina te povećan procenat glasaća Roma u općinama Kakanj , Tuzla i Prnjavor
2 RPA- Organizovanje 2 treninga za 20 potencijalnih odbornika , članova RPA te organizovanje 10 radionica u cilju animiranja romske populacije za izlazak na B10 2016 Vijeće Evroope Izgradnja kapaciteta potencijalnih kandidata/ odbornika ispred reda nacionalnih manjina i pružanje pomoći odbornicima organizirajući radionice u općinama u kojima ima kandidata za odbornike ispred reda nacionalnih manjina August , septembar , oktobar 2016 Ojačani kapaciteti budućih odbornika, pripremljeni odbornici za prisutapanje ulozi vijećnika , romske zajednice upoznate da potencijalnim kandidatima i prednostima biranja svojih predstavnika
3 RPA-Organizovanje finalnog treninga za odabrane kandidate u općinskim vijećima i za mlade ljude iz romskih zajednica koji imaju ambicije da se u budućnosti bave politikom Vijeće Evroope Izgradnja kapaciteta odabranih odbornika i upoznavanje odbornika sa hodogramom općinskih sjednica , obavezama i odgovornostima koje ima jedan odbornik Decembar 2016. 10 kandidata ispred reda nacionalnih manjina ima iskustvo i znanje o poziciji odbornika u općinskim vijećima
4  ROMED- Organizovanje sastanaka Lokalnih Akcionih Grupa i sastanaka sa članovima romskih zajednica i medijatorima Vijeće Evroope Organizovanje sastanaka sa predstavnicima Lokalnih Akcionih Grupa koju čine predstavnici institucija , predstavnici zajednica i medijatori koji zajednički donose incijative za rješavanje problema romske populacije na području općina: Kakanj , Visoko , Tuzla ,Donji Vakuf , Prnjavor , Bijeljina, Vukosavlje , Gradiška , Modriča i Brčko. Januar – decembar 2016. Organizovana 23 sastanka Lokalne Akcione Grupe ( LAG ) na području 10 općina i organizovano 25 sastanaka sa članovima romskih zajednica (CAG ) na podučju 10 općina:Kakanj , Visoko , Tuzla ,Donji Vakuf , Prnjavor , Bijeljina, Vukosavlje , Gradiška , Modriča i Brčko.
5 IOM-Identifikacija 100 ososba romske populacije rođenih do 09.05.1945 godine i koji su pretrpjeli poplave u maju 2014 godine IOM -Internacionalna organizacija za migracije Pružanje pomoći 100 pripadnika romske populacije rođenim do 09.05.1945 godina sa područja 11 općina ( Donji Vakuf , Gradiška , Kakanj , Visoko , Vitez , Zavidovići , Konjic , Lopare , Sarajevo , Tuzla i Prnjavor ) u sanacija i adaptaciji stambenih jedinica nakon poplava . Za dodatnih 40 korisnika plaćena struja / plin , gas i sl. Juli , august , septembar 2016 100 pripadnika romske populacije rođenih do 09.05.1945 godine primili pomoć u sanaciji stambenih jednica nakon poplava i to: namještaj , kućanski aparati , stolarija , ogrijev , građevinski materijal  , ortopedska pomagala i  ostala pomoć prema potrebi korisnika. Plaćena struja za dodatnih 40 korisnika
6 ZAVOD- Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja romske populacije sa područja kantona : Zeničko – Dobojski  , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton Federalni Zavod za Javno zdravstvo FBiH Angažman 20 medijatora i 6 socijalnih radnika sa područja 4 Kantona koji su radili na povezivanju romske populacije sa zdravstvenim sistemom . Osim toga , radili su na pribavljanju ličnih karata za pripadnike romske populacije , identifikaciji žena Romkinja kojima je neophodan ginekološki pregled kao i nabavka lijekova nakon medicinskog tretmana . Sklopljen ugovor sa privatnom ZU za obavljenj ginekoloških i drugih pregleda za žene. Januar- Juli 2016. 141 pripadnik romske populacije je zdravstveno osiguran ( 59 punoljetnih osoba , 47 maloljetnih osoba , 2 trudnice i 33 osobe osigurane po principu dobrovoljnog osiguranja ).                   173 žene Romkinje sa područja 4 Kantona obavile ginekološki pregled sa papa testom dok je 40 žena obavilo pregled štitne žlijezde i hormona te 20 žena nalaz EKG . 100 žena je primilo pomoć u nabavci lijekova neophodnih nakon obavljenih medicinskih pregleda.
7. CENTAR-Centar za podršku , informisanje i zajedničko djelovanje 28 romskih organizacija sa područja 4 kantona: Zeničko-dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko -neretvanski kanton FOND OTVORENO DRUŠTVO Zagovaranje i izrada Lokalnih Akcionih planova u općinama gdje ne postoje . Aktivnosti po pitanju formiranja novih Lokalnih Akcionih grupa . Priprema i slanje pisama općinama koje u svom Statutu nemaju zagarantovano mjesto za nacionalne manjine . Animiranje romske populacije za izlazak na Izbore 2016. Biranje novog saziva za Odbor za Rome 2016 Februar – Decembar 2016. Usvojen Lokalni Akcioni Plan na području 5 općina u BiH. Formirano 10 Lokalnih Akcionih Grupa . 8 općina u BiH imaju zagarantovano mandatorno mjesto ispred reda nacionalnih manjina . Povećan broj glasaća Roma na Izborima 2016
8. REF- Povećanje i zadržavanje romske djece u osnovnom obrazovanju na području općine Kakanj ROMA EDUCATION FUND Podrška roditeljima romske djece tokom upisa u predškolsko i osnovno obrazovanje. Obezbjeđivanje dnevne užine u školi , za svako romsko dijete na području općine Kakanj , tokom trajanja školske godine. Angažman nastavnog osoblja i pružanje podrške djeci kroz instruktivno-dopunsku nastavu. Podjela školskog pribora za djecu . Angažman 3 Roma medijatora u cilju povezivanja i poboljašanja saradnje između škola i romskih zajednica. Septembar – Decembar 2016                   * projekat će se implementirati i tokom 2017 godine 17 romske djece pohađa predškolsko obrazovanje. 83 romske djece sa područja općine Kakanj pohađa osnovnu školu. Sva romska djece dobivaju užinu svaki dana tokom školskih dana . Sva romska djece u školskom sistemu su dobila paket školskog pribora . 75 romske djece je uključeno u instruktivno-dopunsku nastavu nakon redovne nastave. 3 medijatora aktivno rade na rješavanju eventulanih prepreka tokom školovanja romske djece i povezuju romske zajednice sa školama.
9. TB- Poboljšanje TB kontrole u romskoj populaciji i ostalim ranjivim populacijama na području BiH UNDP, WORLD VISION Edukacija pripadnika romske populacije na području 12 općine o osnovama TB , načinima prevencije i prepoznavanja simptoma . Organizovanje Javnih događaja za pripadnike romske populacije . Angažman 4 terenskih radnika Januar – Juni 2016. 4 osoba praćeno na DOTu . Vise od 240 osoba romske populacije sa područja 12 općina educirano i obučeno o TB . Više od 100 osoba učestovovalo na 4 Javna događaja.
10. LINC-Promovisanje sistematskih promjena za osiguranje adekvatnog odgovora na potrebe Roma “ WORLD VISION Organizovanje sastanaka sa predstavnicima institucija kao i treninga za predstavnike institucija. Organizovanje kreativnih i edukativnih radionica za djecu i omladinu sa područja općine Kakanj. Angažman najmanje 20 ROMED medijatora sa područja cijele BiH koji će raditi na rješavanju problema romske populacije Januar – Septembar 2016. Organizovano 25 radionica sa romskom djecom i mladima . Organizovano 9 sastanaka sa predstavnicima vlasti sa područja općine Kakanj . 20 medijatora bilo finansijski podržano tokom 9 mjeseci . Medijatori su dostavljali mjesećne izvještaje o aktivnostima sa terena.
11. INF- Poboljašanje kvaliteta obrazovanja romske populacije kroz edukativne radionice IN FONDACIJA Organizovanje 200 radionica sa romsku djecu sa područja općine Kakanj ali i radionica sa roditeljima romske djece u cilju unapređenja kvaliteta obrazovanja Novemabar 2016- Septembar 2016 Organizovano 2013 radionice za 60 romske djece u okviru obrazovnog sistema i 25 roditelja romske djece . 30 djece posjetilo KIDS FESTIVAL 2016
12. FOD- Sačuvaj svoja prava i nakon migracija FOND OTVORENO DRUŠTVO Angažovana 4 ROMED medijatora sa područja općine Kakanj i Visoko koji su radili na identifikacija osoba , potencijalnih azilanata i povratnika u azil. Izrađeni letci sa osnovnim infiormacijama neophodnim za azilante. Organizoavana 4 okrugla stola u cilju upoznavanja pripadnika institucija vlasti o problemima azilanata nakon povratka u matičnu državu. Juli , august , septembar , oktobar 2016 Identifikovano 173 romske porodice sa područja općine Kakanj i Visoko , koji su potencijalni azilanti i povratnici u azil . Svaka porodica je dobila letak sa osnovnim informacija o pravima azilanata. Organizovana 4 okrugla stola sa predstavnicima vlasti sa područja općine Kakanj i Visoko
13. MINISTARSTVO – Identifikacija romske djece i odraslih sa područja općine Kakanj , Zenica i Vitez bez lične dokumentacije FEDERALNO MINISTARSTVO ZA NAUKU,  KULTURU I SPORT Angažman 3 medijatora sa područja općina Kakanj , Vitez i Zenica u cilju identifikacije djece i odraslih bez lične dokumentacije . U saradnji sa Centrima za Socijalni rad pokrenuti postupke za naknadni upis djece i odraslih u Matične knjige rođenih/ državljana. Juli , august , septembar 2016 Pokrenutno 18 naknadnih upisa u matične knjige rođenih . Pribavljeno 33 lične karte i 92 izvoda iz MKR/MKD . Organizovano14 radionica na kojima je učestovalo 17 učesnika-pripadnika romskih zajednica sa područja općina Kakanj , Vitez i Zenica
14. OPĆINA KAKANJ – Sufinansiranje aktivnosti po pitanju rješavanja administrativnih problema romske populacije , zdravstvenog osiguranja , kulture , obrazovanja i dr. OPĆINA KAKANJ Pružanje pomoći romskoj populaciji tokom rješavanja administrativnih i drugih problema romske populacije , obrazovanja , zdravstvenog osiguranja i sl. Februar – Decembar 2016. Pribavljeno 15 ličnih karti , obezbijeđeno 20 ginekoloških pregleda , 35 osoba obezbijeđen hitan prevoz u Kantonalnu bolnicu , nabavljeni udžbenici za 20 romske djece i sl.
15. SAPNA- Stambeno rješavanja problema sa područja općine Sapna Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH , World Vision Angažman 2 medijatora za pružanje pomoći pripadnicima romske populacije sa područja općine Sapna tokom prikupljanja dokumentacije za apliciranje na Javni poziv. Praćenje implementacije aktivnosti i izvođenja radova na terenu . Organizovanje čišćenje naselja Biberovići i podrška pripadnicima ove romske zajednice tokom rješavanja svojih problema i problema zajednice Februar-Juni 2016. Izgrađeno 11 stambenih jedinica za pripadnike romske populacije u naselju Biberovići , općina Sapna
16. OSTALE AKTIVNOSTI -predstave , treninzi , ulične akcije , javni dođaji , kampanje , obilježavanje romskih praznika i važnih datuma za romsku populaciju UNFPA , WORLD VISION , OPĆINA KAKANJ, MINISTARSTVO ZE-DO KANTONA Organizovanje predstava , javnih kampanja , uličnih akcija , izleta za djecu , treninga , seminara , obilježavanje romskih praznika i sl. Januar-Decembar 2016. Obilježeni  romski praznici i Svjetski dan Roma . Održana 4 treninga, 5 javnih kampanja i uličnih akcija , 2 izleta za djecu. Održana predstava ” NEĆU” u cilju buđenja svijesti o važnosti prevencije maloljetničkih brakova.

 

Tema/oblast Naziv projekta Naziv
Donatora
Period implementacije
Radno osposobljavanje Roma Radno osposobljavanje i uprazavanje slobodnog vremena Roma na Opcini Kakanj FOD 2005
Radno osposobljavanje Roma Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj FOD 2006
Radno osposobljavanje Roma Kurs krojenja,sivenja i pletenja za zene Romkinje i ne-Romkinje na podrucje Opcine Kakanj  CARE  2007
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukacija romske djece Federalno ministarstvo 2008-2009
Edukacija djece i omladine romske populacije Opismenjavanje romske djece i zena Caritas BiH 2009-2010
Promocija Akcionih planova Promocija Akcionih planova za rjesavanje problema Roma u BiH FOD 2009-2010
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2010-2011
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2011-2012
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2012-2013
Zdravstveno zbrinjavanje Svijest i edukacija zena Romkinja i ne-Romkinja o vaznosti ocuvanja reproduktivnog zdravlja Dorcas Aid International 2010-2012
Promocija Akcionih planova Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD 2010-2011
Promocija Akcionih planova Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD  2012-2013
Promocija Akcionih planova Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD 2010-2011
Promocija Akcionih planova Centar za podrsku, informisanje i zajednicko djelovanje na podrucju 4 Kantona FOD  2012-2013
Edukacija djece i omladine romske populacije Inkluzija romske djece u osnovno obrazovanje Roma Education Fund 2013-2015
Zdravstveno zbrinjavanje Prevencija i suzbijanje pojave  HIV-a  na podrucju 24 Opcine u Federaciji WORLD VISION 2011-2016
Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama Pružanje materijalne i socijalne pomoći starim i iznemoglim osobama rođenim prije 09.05.1945.god koji su preživjeli Holokaust IOM 2013-2015
Obrazovanje Povečanje obrazovne inkluzije romske djece s područja općina Kakanj i Visoko FOD 2015.