VIJESTI

Politička Škola za Rome u Bosni i Hercegovini

Udruženje Centar za podršku Roma “Romalen” Kakanj je započelo implementaciju projektnih aktivnosti u okviru Političke škole za Rome u Bosni i Hercegovini koju finansira Vijeće Evrope. Političko učešće Roma jedan je od najboljih načina za direktno učešće u procesu donošenja odluka. Pored jačanja kapaciteta političkih kandidata za lokalne odbore, svrha Političke škole za Rome je da podstakne političko učešće Roma da učestvuju na višim nivoima vlasti kroz različite lokalne, nacionalne i evropske organe odlučivanja, kao i promovisanje njihovog aktivnog učešća i interakcije sa javnom upravom, kao i njihovog prisustva u javnoj sferi. Učesnici Političke škole za Rome su Romi i Romkinje koji žele da učestvuju na lokalnim izborima i mogućim nacionalnim i evropskim izborima kao predstavnici svojih zajednica. U cilju podizanja svijesti romske populacije o važnosti izlaska na izbore, na području 4 kantona (Zeničko-dobojski kanton, Kanton Sarajevo, Srednjobosanski kanton i Tuzlanski kanton) i Republike Srpske, implementirano je 16 radionica na kojima je učestvovalo više od 200 učesnika/ članova romskih zajednica.Pripadnici romskih zajednica kroz ove radionice su animirani da biraju svoje predstavnike i da ne budu predmet manipulacije ili eventualne izborne prevare.