VIJESTI

Fafulić: Plašeći se diskriminacije, mnogi građani se na popisu nisu izjasnili kao Romi

Mujo Fafulić, predsjedavajući Odbora za Rome pri Vijeću ministara BiH i predsjednik Centra za podršku Romima „Romalen“ Kakanj je na Forumu zapošljavanja Roma u Zenici istakao da se veliki broj Roma u BiH na popisu nije tako izjasnio kako ne bi trpio diskriminicaju koja je, po njemu, još uvijek snažno prisutna u BiH prema ovoj nacionalnoj manjini.

No, naglasio je i da se može sumnjati u manipulacije vlasti kako bi se Romi brojem pripojili konstitutivnim narodima.

„Nevladin sektor i država BiH barataju sa pet različitih podataka o broju Roma u BiH. Romski nevladin sektor kaže imamo između 80 do 100 hiljada pripadnika romske populacije koji žive na području BiH. Međunarodne organizacije kažu da ima između 76 i 80 hiljada, i na osnovu te brojke su napravljeni prvi akcioni planovi za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, stambenog i zdravstvenog zbrinjavanja. Međutim, zvanični popis koji je bio 2013. godine pokazuje da ima 12 800 pripadnika romske populacije. Ja kažem da su to oni koji su se ohrabrili da se izjasne prema pripadajućem identitetu. Svi oni koji su se bojali, ili imali taj pritisak ili teret da se izjasne kao Romi, su se izjasnili kao Srbin, Hrvat, Bošnjak ili nešto drugo, jer nisu imali dovoljno hrabrosti zbog toga što su već izloženi predrasudama, stereotipima, dikriminaciji i različitim preprekama u svim sferama života. No, ipak smo imali tih 12 800 Roma koji su se tako izjasnili. Mi kao nevladin sektor uvijek kažemo, ne možete pobjeći iz svoje kože koliko god se trudili. Mada, volja ili želja da izbjegneš ili pobjegneš od tereta koji nosiš cijeli život je nekada toliko snažna da ćes sve uraditi da bi bio nešto drugo.  Ali isto tako ne možemo zanemariti i manipulaciju koja se mogla desiti kada je u pitanju broj Roma. Za sva tri konstitutivna naroda romska zajednica je najplodnije tlo za mahinacije. Ni jedni ni drugi ni treći nisu mogli manipulisati među sobom već su sva tri naroda mogli manipulisati među romskom populacijom“, smatra Fafulić .

Mujo Fafulić (Foto: Udarf arhiva)

Predsjedavajući Odbora za Rome ističe da je zapošljavanje građana romske nacionalonosti najveći izazov i za državu, i poslodavce, i romske organizacije u cilju integracije romske zajednice u savremeno društvo. Naglašava da kada se analizira proces i obrazovanja i zapošljavanja, ali i ostvarivanja drugih ljudskih prava, romska populacija ima prepreke i suočava se velikom predrasudama, a to izaziva i diskriminaciju.

„Mi smo zajedno sa organizacijom EuroRom i Bosfom iz Tuzle 2008. godine imali jedan projekat, koji je podržan od Evropske unije i koji se bavio nekim statistikama kada je u pitanju zapošljavanje Roma. I tada ta stopa nije dosezala ni jedan posto. Međutim, nije se to puno promijenilo ni u narednom periodu. Ali evo kroz ove projekte koje podržava EU, zajedno sa Romskim obrazovnim fondom, mi imamo priliku ublažiti neke prepreke i probleme kada je u pitanju romska zajednica. A i samim tim podržati državu BiH da pronađe svoj interes da se romska zajednica integriše u savremeno društvo BiH. Kako ćemo to uraditi? Evo mi kao organizacija učestvujemo u jednom projektu koji se impelemtira u 7 zemalja zapadnog Balkana i Turskoj. Tu smo uspjeli napraviti jedan krug, pružiti romskoj zajednici da se inegriše u savremeno društvo i kroz angažovanje na projektu i kroz uticaj na vlast da se pokrenu procesi“, kaže Fafulić.

(Foto: Udar arhiva)

Mujo Fafulić podcrtava i da Odbor za Rome pri Vijeću ministara BiH ima konsultativnu ulogu i da je državnim vlastima sada lakše raditi strategije i planirati budžet, ali da često nema koordinacije sa entitetskim i kantonalnim organima.

„Mi kao Odbor za Rome smo svjesni da je jedini put da se romska zajednica integriše u društvo BiH obrazovanje. Ovo nam je prilika da kroz programe i projekte možemo izvesti jednu generaciju da dođe do nivoa za punu integraciju. Dosta je država BiH finansijskih sredstava uložila u romsku populaciju. I od strane međunarodnih organizacija je jako mnogo uloženo u romsku zajednicu u BiH. Govori se o tome da je oko 30 miliona maraka uloženo u stambeno zbrinjavanje Roma, pomaci su tu, ali i dalje romska zajednica ima jako puno problema. Kada uđete u romsku zajednicu nećete vidjeti neke velike promjene. Možda je to zato što se sada radi, pa su problemi postali vidljiviji. Ili je puno problema od prije 50  ili 100 godina kada je u pitanju romska zajednica, i to se onda ne može riješiti za 10 ili 15 godina. Jer prije 50 godina nije se mnogo ulagalo u romsku zajednicu da bi se popravili uslovi, ili bolje rečeno da bi se integrisala. Tokom zadnjih godina izdavajaju su sredstva kroz kantonalna i entitetska ministarstva za školovanje, ali nisu bila u skladu sa Akcionim planom za obrazovne potrebe Roma“, kaže Fafulić.

Mujo Fafulić (Foto: Udar arhiva)

Mujo Fafulić je posebno pohvalio program ciljanog zapošljavanja Roma koji se provodi u cijeloj BiH.

„Pozitivno bih istakao ove programe za zapošjavanje koje je država BiH posebno izdvojila za romsku populaciju jer je prepoznala da su Romi u takvoj potrebi i da im treba podrška pri zapošljavanju. Izazov imaju i poslodavci da se uhvate u taj koštac i zaposle neke ljude po nacionalnoj osnovi, ali sa druge strane dobijaju sredstva poticaja, odnosno plate i doprinose koje neće morati planirati odnosno ulagati od drugih prihoda nego to država snosi. Ja često kažem, imate besplatnu radnu snagu ako zaposlite Rome, a oni će dobiti plate. Tu je obostrani interes. Mladi i obrazovani Romi će imati priliku da budu ravnopravni i da rade, a poslodavci imaju poticaj. Takođe ovim ohrabrujemo romsku zajednicu da se obrazuje, jer bez toga ne mogu dobiti posao. Obrazovan i čestit čovjek će naći svoje mjesto u ovom društvu. Takav čovjek ima veće šanse kod poslodavca. Npr. ja neću u organizaciju Romalen zaposliti Roma ili Romkinju koja ne zna raditi taj posao. Mi smo romska organizacija i Romi imaju prioritet, ali samo oni koji znanju raditi ili žele učiti. Neki poslodavci imaju predrasude, slušaju razne streotipe. Ali su se neki u ovim programima uvjerili da nije tako. Nažalost, mnogi napuštaju Bosnu i i Hercegovinu. Sve je manje i manje radne snage. Stoga oni koji ostaju, trebaju imati šansu za posao“, istakao je Fafulić.

(portal-udar.net)IZVORR.U.