AKTIVNI PROJEKTI

actprojekti

1. Centar za podršku , informisanje i zajedničko djelovanje 28 romskih organizacija sa područja 4 kantona : Zeničko-dobojski , Sarajevski , Srednjobosanski i Hercegovačko-neretvanski kanton koji zajedno čine Centar Kakanj  koji se zalaže za unapređenje rada romskih organizacija , jačanju kapaciteta lidera , namicanje sredstava za rad organizacija kao i zajedničko podnošenje incijativa prema drugim institucijama za dobrobit romske populacije.
 
2. Zadržavanje i povećanje broja romske djece u osnovnim školama na području općine Kakanj -finansiran od strane Roma Education Fund.
Kroz ovaj projekat se pruža podrška romskoj djeci kroz instruktivno-dopunsku nastavu , podjelu užina za svako romsko dijete na dnevnoj osnovi tokom cijele školske godine te nabavka školskog pribora. Medijatori sa područja općine Kakanj prate redovnost djece u školi i rješavaju eventualne poteškoće na terenu.
 
3. Jačanje dobrobiti djece u romskim zajednicama sa područja općine Kakanj , finansiran od strane Unicefa . Kroz ovaj projekat će raditi na identifikaciji porodica , potencijalnih vršioca nasilja u porodici i kroz Centar za socijalni rad , će se direktno surađivati sa takvim porodicama i djecom u cilju preventivnog djelovanja i smanjenja stope nasilja u porodicama . Kroz rad Lokalnih Akcionih grupa rješavati će se problemi romskih zajednica , delegirani od strane medijatora.
 
4. Podrška obrazovanju romske djece kroz očuvanje vlastitog identiteta i Romskog jezika. Organizovanje kreativnih i edukativnih radionica za romsku djecu sa fokusom na učenje i njegovanje romskog jezika kao vlastitog identiteta.
 
5. Uspostava i implementacija ROMED Programa u BiH , finansirana od strane Vijeća Evrope i Evropske komisije, jačanje kapaciteta lokalnih institucija vlasti na području 10 općina u BiH , povezivanje  romskih zajednica i institucija vlasti putem medijatora, zapošljavanje medijatora u okviru institucija vlasti u cilju rješavanja administrativnih i drugih problema romske populacije u BiH.
Tema/oblast Naziv projekta Naziv
Donatora
Period
Stambeno zbrinjavanje Stambeno zbrinjavanje na području općine Sapna WORLD VISION 2015.-2016.
Promocija Akcionih planova Zagovaranje za bolju implementaciju AP za rjesavanje problema Roma na podrucju BiH FOD 2011.-2016.
Edukacija djece i omladine romske populacije Edukativne radionice za djecu i omladinu CNFCEE-IN fondacija 2015.-2016.
Zdravstveno zbrinjavanje Prevencija i suzbijanje pojave  TB-a  na podrucju 24 Opcine u Federaciji WORLD VISION 2011.-2016.
Zdravstveno zbrinjavanje Podizanje svijesti iz oblasti zaštite zdravlja kod pripadnika romske populacije- faza IV Federalni Zavod za Javno Zdravstvo 2016.
Zapošljavanje Program zapošljavanja Roma Federalni Zavod za Zapošljavanje 2016.
Edukativne radionice za djecu i omladinu LINC WORLD VISION 2015.-2016.
Prosjačenje Identifikacija romske djece sa područja općina Kakanj, Zenica i Vitez Federalno Ministarstvo Nauke i Obrazovanja 2016.